Friday, July 11, 2003

I'm nobody's child
I'm nobody's child
Nobody wants me because
I'm nobody's child